Ta strona korzysta z cookies

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny,
co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na zamieszczanie ich na urządzeniu.Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany tych ustawień.
x
+ -

Środki Norweskie

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami).

CELE

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.
 

ODBIORCY WSPARCIA

Generalnie, wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce. Dla każdego z programów zostanie ustalony katalog podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie.
 

PROGRAMY

W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia). W ramach danego programu będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty o podobnej tematyce. Wśród programów znalazło się wiele obszarów finansowania inwestycji. Przede wszystkim należy wymienić:
 • ochronę środowiska;
 • energię odnawialną;
 • dziedzictwo kulturowe;
 • zdrowie;
 • badania naukowe i stypendia

Za realizację każdego z programów odpowiadają instytucje/organizacje, które specjalizującą się w danej dziedzinie, np. w przypadku zdrowia – Ministerstwo Zdrowia. Instytucje te pełnią funkcję tzw. operatora programu. W niektórych programach, operatorzy współpracują z podmiotami z państw-darczyńców.

Odnawialne Źródła Energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii - celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza i zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosków. Ponadto będzie wdrażany jeden projekt predefiniowany. Wartość dofinansowania projektu wynosi do 80 procent. W ramach programu planowane są następujące obszary wsparcia / obszary priorytetowe:

 • poprawa efektywności energetycznej w budynkach;
 • wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej (wsparcie w ramach projektu predefiniowanego);
 • wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Ochrona Środowiska

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów - celem programu jest ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów poprzez realizację projektów zmierzających do zatrzymania procesu zmniejszania się oraz zanikania różnorodności biologicznej na terenie całego kraju, a w szczególności na obszarach Natura 2000. W ramach programu przewiduje się realizację projektów, które mają na celu:

 • zwiększenie potencjału dla efektywnego zarządzania obszarami Natura 2000 i ich monitorowania;
 • zwiększenie potencjału lokalnych ekosystemów przeciwko obcym gatunkom inwazyjnym;
 • wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dot. powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów;
 • zwiększenie potencjału ekologicznych organizacji pozarządowych promujących różnorodność biologiczną.

Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych - głównym celem programu jest podniesienie jakości danych oraz informacji o środowisku. W szczególności celem jest poprawa efektywności i jakości monitoringu środowiska poprzez dostarczanie know-how, wiarygodnych źródeł danych i specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych i pomiarów, a także wzmocnienie działań kontrolnych poprzez zapewnienie odpowiednich procedur, narzędzi i sprzętu. Program ma również za zadanie wspieranie rozwiązań dotyczących wzmocnienia zdolności służb geodezyjnych i kartograficznych w zakresie korzystania z informacji przestrzennej obejmującej w szczególności hydrograficzne i hydrologiczne dane przestrzenne.

Jeżeli nie wiedzą Państwo z jakich instrumentów finansowych skorzystać dla swojej inwestycji lub jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji z wymienionych wyżej środków norweskich, zapewniamy pomoc zarówno w wyborze najlepszego i odpowiedniego instrumentu finansowego, uzyskaniem dofinansowania jak i koordynacją państwa projektu. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza ze wstępnym opisem lub pomysłem na modernizację inwestycji, budowę nowego obiektu z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii lub w zakładce kontakt wybrać jedną z opcji kontaktu z nami. 


powrót