Ta strona korzysta z cookies

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny,
co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na zamieszczanie ich na urządzeniu.Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany tych ustawień.
x
+ -

Środki krajowe

Realizując zarówno nasze cele statutowe jak również współpracę z podmiotami i osobami zainteresowanymi modernizacją obecnej inwestycji lub budową nowej infrastruktury wykorzystującej Odnawialne Źródła Energii możemy ubiegać się w imieniu podmiotów i osób zainteresowanych o sfinansowanie w całości lub w części Państwa projektu. Wszystkie inwestycje z tym związane mogą być wspierane poprzez wykorzystanie środków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych, środków z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych form organizacyjnych z sektora publicznego. Poniżej przedstawiamy krajowe instytucje publiczne, które dają nam możliwość na ubieganie się o dofinansowanie Państwa inwestycji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa od 1 lipca 1989r. Jest on największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa finansującą przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących programach priorytetowych:
 • Ochrona wód;
 • Gospodarka wodna;
 • Ochrona ziemi;
 • Geologia i górnictwo;
 • OZE i Kogeneracja;
 • Opracowanie programów ochrony powietrza;
 • System Zielonych Inwestycji - GIS;
 • Efektywne wykorzystanie energii;
 • ISE - Inteligentne Sieci Energetyczne;
 • KAWKA;
 • Ochrona przyrody;
 • Edukacja ekologiczna;
 • Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa;
 • Współfinansowanie LIFE+;
 • Wspieranie projektów i inwestycji poza granicami kraju;
 • Monitoring środowiska i PSHM;
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków

NFOŚiGW zapewnia finansowanie projektów w ramach programów priorytetowych zarówno dla odnawialnych źródeł energii jak również ochrony środowiska. W ramach takiego działania możemy się ubiegać o następujące formy dofinansowania:

 • finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez fundusz, kredyty udzielane przez banki ze środków funduszu, konsorcja czyli wspólne finansowanie funduszu z bankami, linie kredytowe ze środków funduszu obsługiwane przez banki),
 • finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia),
 • finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są wojewódzkimi funduszami celowymi w rozumieniu ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podległymi samorządom województw. Środki wojewódzkich funduszy są środkami publicznymi, co ma znaczenie w montażu finansowym przedsięwzięć wspomaganych w ramach reguł pomocy publicznej. Każdy z 16 wojewódzkich funduszy prowadzi własną politykę stosowania instrumentarium udzielania pomocy (wynikającego z ustawy), co wynika także z zasobności funduszu. Wojewódzkie fundusze priorytetowo traktują przedsięwzięcia w zakresie wypełniania przez Polskę zobowiązań akcesyjnych w dziedzinie ochrony środowiska, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej i na te dziedziny przeznacza się  dużą ilość środków. Ochrona powietrza jest na dalszym planie i tym samym rozwój odnawialnych źródeł energii nie jest traktowany priorytetowo. W rocznych programach działalności określa się szeroko rodzaj wspieranych przedsięwzięć, a praktyka determinowana jest przez ograniczony budżet. W ramach swojego działania udostępniają następujące instrumenty finansowania:
 • preferencyjnie oprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia;
 • dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek;
 • dotacje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Celem programu jest wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe świadczące przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Program finansuje działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Dofinansowanie w ramach tego programu udzielane jest niezależnie od sektora czy branży, ale program nie wspiera wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym, która jest dofinansowana z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W ramach programu planuje się realizację projektów innowacyjnych związanych z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji otoczenia biznesu oraz innowacyjnych instytucji okołobiznesowych, np. parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów zaawansowanych technologii. Program Innowacyjna Gospodarka składa się z dziewięciu osi priorytetowych, które są podzielone na szczegółowe działania, w ramach których można ubiegać się o wsparcie. Każda oś priorytetowa koncentruje się na wsparciu pewnych typów projektów i realizuje tym samym wyznaczone cele szczegółowe programu. Do najważniejszych osi programu należą:
 • Badania i rozwój nowoczesnych technologii;
 • Infrastruktura sfery B+R;
 • Kapitał dla innowacji;
 • Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia;
 • Dyfuzja Innowacji;
 • Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;
 • Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji;
 • Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki;
 • Pomoc techniczna
Projekty są realizowane według określonych zasad i wparcie można uzyskać dla projektów wybranych w trybie:
 • konkursowym;
 • systemowym;
 • indywidualnym

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 67,89 proc. całości wydatków ze środków unijnych. W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:

 • Gospodarka wodno-ściekowa;
 • Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
 • Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;
 • Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;
 • Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych;
 • Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;
 • Transport przyjazny środowisku;
 • Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;
 • Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna;
 • Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii;
 • Kultura i dziedzictwo kulturowe;
 • Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia;
 • Infrastruktura szkolnictwa wyższego;
 • Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
 • Pomoc techniczna - Fundusz Spójności

Jeżeli nie wiedzą Państwo z jakich instrumentów finansowych skorzystać dla swojej inwestycji lub jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji z wymienionych wyżej środków krajowych, zapewniamy pomoc zarówno w wyborze najlepszego i odpowiedniego instrumentu finansowego, uzyskaniem dofinansowania jak i koordynacją państwa projektu. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza ze wstępnym opisem lub pomysłem na modernizację inwestycji, budowę nowego obiektu z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii lub w zakładce kontakt wybrać jedną z opcji kontaktu z nami. 


powrót