Ta strona korzysta z cookies

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny,
co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na zamieszczanie ich na urządzeniu.Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany tych ustawień.
x
+ -

Dofinansowania Unii Europejskiej

Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej o które można się starać w formie dotacji. Dotacja jest rodzajem pomocy finansowej, jej cechy to bezzwrotność i nieodpłatność. Z dotacji skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne oraz firmy, jak i organizacje pozarządowe, instytucje czy jednostki samorządów terytorialnych modernizując lub budując nową infrastrukturę w oparciu o Odnawialne Źródła Energii i Ochronę Środowiska. Takie działania realizowane są przez odpowiednie fundusze unijne.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to największy fundusz. Jego celem jest wspieranie regionów, a dokładniej wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych. EFRR finansuje wszystkie programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym w rozwoju regionom. Poniżej przedstawiamy dziedziny, które mogą być finansowane z tego funduszu:
 • inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności małych i średnich przedsiębiorstw;
 • rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia;
 • infrastruktura;
 • rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury;
 • ochrona i poprawa stanu środowiska;
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Dzięki inwestycjom w wyżej wymienionych dziedzinach finansowanych z EFRR, Unia Europejska wspiera rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy, a także wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki.

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny najczęściej kojarzy się z możliwością finansowania szkoleń, warsztatów, wspieraniem zatrudnienia itp. W istocie EFS został stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej. EFS zajmuje się następującymi dziedzinami:
 • promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu;
 • przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego;
 • kształceniem ustawicznym;
 • doskonaleniem kadr gospodarki;
 • rozwojem przedsiębiorczości;
 • zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy.

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności wspiera dwa sektory: środowisko i transport. Co ciekawe, od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska otrzymała najwięcej środków z tego funduszu wśród wszystkich członków Unii! Z Funduszu Spójności można otrzymać dofinansowanie na duże projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Głównymi odbiorcami pomocy w ramach Funduszu Spójności są jednostki samorządu terytorialnego, tworzone przez nie związki gmin lub inne podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością gminy. Fundusz ten wspiera następujące dziedziny:
 • poprawa jakości wód powierzchniowych;
 • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia;
 • racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
 • poprawa jakości powietrza;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;
 • zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych regionów z innymi krajami Europy;
 • rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Oprócz funduszy, które zostały wymienione powyżej, istnieją inicjatywy wspólnotowe. Obecnie funkcjonują trzy inicjatywy:

 

JASPERS

JASPERS jest to wsparcie udzielane potencjalnym beneficjentom projektów indywidualnych o charakterze infrastrukturalnym, które zostaną zgłoszone przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym. Do wsparcia kwalifikują się projekty duże, czyli takie których całkowita szacunkowa wartość wynosi co najmniej 25 mln euro w sektorze środowiska oraz 50 mln w pozostałych sektorach. Przedmiotem wsparcia jest pomoc doradcza mająca na celu przygotowanie ww. projektów do realizacji, w tym m.in. weryfikacja przygotowanej dokumentacji oraz analiza wybranych problemów. Szczegółowe określenie zakresu pomocy doradczej następuje w toku negocjacji beneficjenta projektu z ekspertami JASPERS.

JESSICA

JESSICA celem tego wspólnego przedsięwzięcia Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy  jest wspieranie inwestycji służących zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w miastach. Inicjatywa JESSICA przewiduje stworzenie specjalnych funduszy rozwoju miast lub funduszy powierniczych, zasilonych środkami strukturalnymi, których zadaniem będzie wspieranie, przy pomocy instrumentów finansowych, projektów realizowanych w ramach zintegrowanych planów rozwoju miejskiego. Inicjatywa JESSICA odpowiada na potrzeby rozwojowe obszarów miejskich, mających znaczenie kluczowe dla pobudzania wzrostu w skali lokalnej, regionalnej oraz krajowej. Beneficjenci, dzięki tej inicjatywie będą mieli dostęp do dogodnych instrumentów finansowych, takich jak: korzystne kredyty, środki kapitałowe lub gwarancje często konieczne do realizacji projektów, ale nie będą mieli możliwości pozyskania dotacji. 

JEREMIE

JEREMIE inicjatywa ta ma na celu poprawę wykorzystania oraz zwiększenie efektywności środków przeznaczanych na wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych. Pozwala ona na skorzystanie z wiedzy i doświadczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego przy opracowywaniu programów operacyjnych w zakresie wsparcia MSP za pomocą odnawialnych instrumentów inżynierii finansowej, a następnie wdrażanie uzgodnionych instrumentów w ramach inicjatywy. JEREMIE to zatem wsparcie dla instrumentów finansowych, np. funduszy kapitałowych, na rzecz poprawy dostępu do funduszy wparcia rozwoju małych średnich firm, a także mikroprzedsiębiorstw w regionach.
 
Jeżeli nie wiedzą Państwo z jakich instrumentów finansowych skorzystać dla swojej inwestycji lub jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem dotacji z wymienionych wyżej środków unijnych, zapewniamy pomoc zarówno w wyborze najlepszego i odpowiedniego instrumentu finansowego, uzyskaniem dofinansowania jak i koordynacją państwa projektu. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza ze wstępnym opisem lub pomysłem na modernizację inwestycji, budowę nowego obiektu z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii lub w zakładce kontakt wybrać jedną z opcji kontaktu z nami. 

powrót