+ -

19

maj

Konferencja energetyczna

Bilans energetyczny Polski – stan obecny i perspektywy. Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Instytut Zachodni, Poznań 29 maja 2013 roku.

Energia jest podstawowym czynnikiem rozwoju współczesnej cywilizacji. Problemy związane z pozyskaniem energii oraz jej wykorzystaniem są jednymi z najważniejszych kwestii warunkujących zrównoważony rozwoju ludzkości, w poczuciu odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń.
Polska, państwo aspirujące do grona dwudziestu najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, chcąc utrzymać konkurencyjność nie tylko w ujęciu europejskim musi rozwiązać szereg istniejących problemów, również tych obejmujących szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu energetyki.
Z punktu widzenia polskiego interesu narodowego na początku XXI w. szczególne istotne stały się cele zapisane przez Unię Europejską w ramach Pakietu klimatyczno-energetycznego, który został przyjęty w grudniu 2008 r.
Odpowiedzią polskich władz na wyznaczone przez UE zadania była koncepcja budowy nowego modelu energetycznego tzw. energy mix w oparciu o rozwiązania zaproponowane w dokumencie strategicznym pt.: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku przyjętym przez Radę Ministrów w 2009 r. Główną osią tego dokumentu stał się problem utrzymania korzystnego dla naszego kraju bilansu energetycznego.
Biorąc pod uwagę początek obecnej dekady można zaobserwować, iż UE z coraz większą determinacją podchodzi do realizacji perspektywicznego celu, jakim jest ograniczenie do 2050 roku emisji gazów cieplarnianych o 80-95% w porównaniu z poziomami z roku 1990.
Zaproponowana przez KE nowa koncepcja rozwoju energetyczno-klimatycznego do 2050 r. spotkała się ze zdecydowaną reakcją najwyższych władz polskich, ponieważ w swoich planach wybiega dalece poza ramy wcześniejszych ustaleń. Zmusza ona tym samym polski rząd do poważnych zmian w zakresie realizowanej polityki dotyczącej koncepcji zrównoważenia bilansu energetycznego i wymaga dodatkowej refleksji nad takimi zagadnieniami, jak: dostęp do paliw węglowodorowych, energetyki jądrowej czy odnawialnych źródeł energii (OZE). Zakładać należy, iż zagadnienia te staną się jednymi z kluczowych tematów dyskursu publicznego w Polsce, który będzie kształtował się w najbliższych dekadach.
Zaprezentowane powyżej zagadnienia będą przedmiotem konferencji roboczej zorganizowanej przez Instytut Zachodni pt. „Bilans energetyczny Polski stan obecny i perspektywy”. Zapraszamy do udziału w obradach i dyskusjach.